فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 589، نیمه دوم دی 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کارگران و ناگزیری تشدید مبارزه برای افزایش دستمزد

1

ستمگری بی اندازه ی جمهوری اسلامی بر ضد مهاجران افغان

1

خاتمی و رؤیای اصلاح‌طلبان

1

محرومیت میلیون‌ها کودک از حق آموزش در نظام اسلامی

1

از جرقه حریق برخاست، کار، نان، آزادی، محرک قیام بود

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

کمک های مالی

8

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

8

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران

11

رادیو دمکراسی شورایی

12