فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 592، نیمه اول اسفند 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

25 بهمن، درس هایی که می توان از آن آموخت

1

انقلاب های نمیه کاره آفریقای شمالی و خاورمیانه

1

فقر و بیکاری حاصل از بحران اقتصادی تنها یک راه حل دارد، انقلاب!

1

فراز و فرود جنبش زنان در ایران

1

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زنان، 8 مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای نفی هرگونه تبعیض، نابرابری و ستم جنسی گرامی باد!

2

کمک های مالی

3

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

3

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

"وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش‌ها، زندگانی دوشادوش مرگ، پیشاپیش مرگ..." در گرامی‌داشت یاد جانباختگان فدائی

7

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

8

نشریه کار 32 ساله شد

11

رادیو دمکراسی شورایی

12