فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 593، نیمه دوم اسفند 1389

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بن‌بست‌های نظم کهنه و ارتجاعی موجود و چشم انداز فرا رسیدن سالی نو با نظمی انسانی و نو

1

دستمزدهای کارگری و دعاوی بی پایه سرمایه‌داران

1

تضادهای درونی طبقه‌ی حاکم پس از 25 بهمن

1

حق اعتصاب و ایجاد تشکل های مستقل کارگری باید به رسمیت شناخته شود

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

لیبی، جنگ داخلی و گزینه ی یورش خارجی

7

ضرورت سازماندهی اعتصابات عمومی در ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10