فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 594، نیمه اول فروردین 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جشن‌های نوروزی، تقویت موقعیت دارودسته احمدی نژاد

1

تنگتر شدن حلقه فشار سیاسی به دور گردن جمهوری اسلامی ایران

1

جنگ داخلی در لیبی و نقش امپریالیست ها

1

گزاف‌گویی‌های خامنه‌ای و احمدی‌نژاد

1

کمک های مالی

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

از اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و ماهشهر چه می‌توان آموخت

10

رادیو دمکراسی شورایی

10