فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 595، نیمه دوم فروردین 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نبردهای طبقاتی کارگران در مقیاس جهانی

1

نمایی کلی از وضعیت طبقه کارگر در ایران در سال 1389

1

بحران ساحل عاج و تجاوز نظامی امپریالیسم فرانسه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت)، به مناسبت اول ماه مه: اتحاد، اتحاد، کارگران اتحاد، گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز همبستگی کارگران سراسر جهان!

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید

6

اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل، حق مسلم کارگران است

11

اول ماه مه در یک دهه مبارزه طبقاتی کارگران ایران

12

رادیو دمکراسی شورایی

12