فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 597، نیمه دوم اردیبهشت 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

یک ماه پر از تشنجات سیاسی

1

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

1

زمینه های آشتی  گروه های فلسطینی

1

فراز و فرود جنبش اعتراضی معلمان

1

سرنوشت زنان در جمهوری اسلامی

1

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

6

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

6

کمک های مالی

9

رادیو دمکراسی شورایی

10