فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 598، نیمه اول خرداد 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

فساد دولتی و گندیدگی نظم حاکم

1

جمهوری اسلامی و وضعیت فاجعه بار زنان سرپرست خانوار

1

سیاست های امپریالیستی و مواضع باراک اوباما

1

کارگران و بودجه سال 90

1

وضعیت جنبش دانشجویی در حرکت 25 اردیبهشت

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

کمک های مالی

8

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رادیو دمکراسی شورایی

12