فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 602، نیمه اول مرداد 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مجلس ارتجاع و تلاش‌های عبث رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی

1

افزایش فاصله‌ی طبقاتی و گسترش دامنه فقر مطلق

1

گسترش ناامنی در جامعه و اعتراف به شکست سیاست سرکوب

1

اهداف واقعی تجاوز نظامی جمهوری اسلامی به کردستان عراق

1

گفتگو با رفیق توکل در مورد جلد دوم کتاب "چریکهای فدائی خلق" از انتشارات وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران (2)

5

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

کمک های مالی

10

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

11

رادیو دمکراسی شورایی

8