فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 605، نیمه دوم شهریور 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

آغاز سال تحصیلی و ضرورت مقابله با تعرضات رژیم در مدارس و دانشگاه‌ها

1

سازمان فدائیان (اقلیت) در جشن اومانیته

1

جمهوری اسلامی و فساد حاکم بر سیستم حکومتی آن

1

دریاچه ارومیه و اعتراضات مردم آذربایجان

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران در حکومت شورایی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10