فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 606، نیمه اول مهر 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

خامنه‌ای دستور توقف افشاگری را صادر کرد

1

پیش‌نویس "اصلاحی" یا شکلیک بر شقیقه قانون کار؟

1

دو اعدام در ایران و آمریکا

1

نگاهی مجدد به حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت خویش

1

به رادیو دمکراسی شورایی گوش کنید

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

کمک های مالی

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

رادیو دمکراسی شورایی

10