فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 607، نیمه دوم مهر 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چالشی جدید در مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی

1

اعتصاب کارگران پتروشیمی، اهمیت، کاستی ها و دستاوردها

1

جنبش "اشغال وال استریت" و جهانی سازی مبارزه ضدسرمایه داری

1

ضرورت مقابله‌ی جنبش دانشجویی با تفکیک جنستی در دانشگاه‌ها

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

3

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات فوری عمومی اجتماعی و رفاهی در حکومت شورایی

6

اعتصاب و ایجاد تشکل‌های مستقل، حق مسلم کارگران است

10

رادیو دمکراسی شورایی

12