فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 609، نیمه دوم آبان 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دیپلماسی در خدمت تدارک جنگ

1

باز هم اختلاس و سرقت از جیب کارگران

1

ناکامی دیگری برای اجلاس گروه 20

1

تبعیض و نابرابری جنسیتی در جمهوری اسلامی

1

زنده باد سوسیالیسم

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

به تبعیض، ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

8

تصحیح و پوزش

8

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت اول)

12

رادیو دمکراسی شورایی

12