فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 611، نیمه دوم آذر 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) برگزار شد

1

گزارش سیاسی کمیته اجرایی به کنفرانس سیزدهم سازمان

1

پیام رفقای هوادار سازمان در ایران به شرکت کنندگان در کنفرانس

1

کمکهای مالی

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

در سوریه چه می‌گذرد؟

10

پیام شرکت کنندگان در کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) به کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان و جوانان مبارز، روشنفکران انقلابی، خانواده‌های جان‌باختگان راه آزادی و سوسیالیسم، فعالین و هواداران سازمان!

11

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

12

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت سوم)

13

پیش به سوی تشکیل حزب طبقه کارگر

16

بیانیه کنفرانس سیزدهم سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون افزایش احتمال جنگ و راه مقابله با آن: انقلاب را بدیل جنگ قرار دهیم

18

رادیو دمکراسی شورایی

18