فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 612، نیمه اول دی 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

جمهوری اسلامی و تحریم ها، وظایف کارگران و توده های مردم ایران

1

نتایج مرحله نخست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها

1

پایان اشغال نظامی عراق و فجایعی که این اشغال را به بار آورد

1

18 کارگر و ابعاد تکان‌دهنده سوانح کار

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

4

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اجرای مطالبات مشخص و فوری کارگران (قسمت آخر)

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

رادیو دمکراسی شورایی

12