فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 613، نیمه دوم دی 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

وظیفه مبرم چپ رادیکال و مارکسیست در اوضاع کنونی

1

پاسخی به چرایی کاهش ارزش ریال

1

جمهوری اسلامی و گسترش اعتیاد در جامعه

1

نظریه پردازی زن ستیزانه ولی فقیه

1

زنده باد سوسیالیسم

6

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم

12

رادیو دمکراسی شورایی

12