فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 614، نیمه اول بهمن 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تحریم فعال و تبلیغ و سازماندهی برای قیام و انقلاب

1

انقلاب 57، قیام 22 بهمن و درس هایی که باید از آن آموخت

1

عقب نشینی دولت در برابر جنبش کارگری نیجریه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت 19 بهمن روز بنیان گذاری سازمان: گرامی باد چهل و بکمین سالگرد حماسه‌ی خونین سیاهکل

3

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم (2)

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

چهل و یکمین سالگرد حماسه سیاهکل را گرامی بداریم

7

کمک های مالی

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

رادیو دمکراسی شورایی

10