فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 616، نیمه اول اسفند 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

شکستی دیگر در نزاع بی پایان هسته ای و کشمکش پایه ای

1

یونان در آستانه‌ی انقلاب

1

بیمه های درمانی و معضلات جمعیت شاغل در ایران

1

نشریه کار سی و چهارمین سال انتشار خود را با ایمان به پیروزی طبقه کارگر آغاز می‌کند

4

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستائی و بسط مبارزه طبقاتی در روستاها

5

کمک های مالی

7

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

گزارش برگزاری جشن چهل و یکمین سالروز حماسه سیاهکل در اروپا و کانادا توسط فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)

9

ستم و تبعیض بر پایه جنسیت ملغا باید گردد

11

در گرامی‌داشت روز جهانی زن، سوسیالیسم و رهایی زن

12

رادیو دمکراسی شورایی

12