فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 617، نیمه دوم اسفند 1390

لینک به فایل

عنوان

صفحه

زحمتکشان با امید به دگرگونی زندگی اجتماعی، به استقبال نوروز می‌روند

1

شرکت‌های پیمانکاری و یکسال پیکار طبقاتی کارگران پتروشیمی

1

سوریه، یک سال بعد

1

معجزه‌ای رسواتر از خود "انتخابات"

1

جاودان باد یاد کمون پاریس، نخستین حکومت کارگری جهان

8

به یادمان همه رفقای جانفشان مان، که در راه سوسیالیسم و آزادی با پرچم جان پیکار کردند

                   شعر: "تبعیدیان" / احمد موسوی

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

در گرامی‌داشت 25 اسفند سالروز جان‌باختگان فدایی (1) رخساره‌ئی که توفان‌اش، مسخ نیارست کرد

12

رادیو دمکراسی شورایی

12