فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 618، نیمه اول فروردین 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مذاکرات جدید و چشم انداز نتایج آن

1

دستمزدهای کارگری و نظام کارمزدی

1

جدائی دین از دولت و رویکرد کمونیستی در برخورد به مذهب

1

اشغال فاجعه‌بار و بی نتیجه ی افغانستان

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

کمک های مالی

9

وظایف فوری انقلاب اجتماعی، سیاست خارجی حکومت شورایی

10

رادیو دمکراسی شورایی

10