فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 619، نیمه دوم فروردین 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تشدید نزاع های درونی جمهوری اسلامی در سال 91

1

چشم‌انداز اقتصاد در سال 91

1

اتحاد در عمل و مبارزه مشترک

1

اعتصاب عمومی در اسپانیا

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت اول ماه مه: زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران

3

جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

زنده باد سوسیالیسم

9

رادیو دمکراسی شورایی

10