فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 620، نیمه اول اردیبهشت 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مذاکرات استانبول 2، آتشی که زیر خاکستر ماند

1

موقعیت کنونی طبقه کارگر و چشم‌انداز اعتلاء جنبش کارگری

1

تورم، بیماری علاج‌ناپذیر سرمایه‌داری ایران

1

موقعیت زندانیان سیاسی و ضرورت دفاع از آنان

1

رفقای کارگر! اول ماه مه امسال، برای ابراز همبستگی با کارگران سراسر جهان و طرح مطالبات خود، از هر شکل مبارزاتی که می‌توانید استفاده کنید

4

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

رفقای کارگر! با طرح خواست‌های فوری و مبرم خود هم چون: آزادی تشکل‌های کارگری، افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای پیمانی و موقت و حق بیمه‌ی بیکاری، روز اول ماه مه را به یک روز پرشکوه در نبرد کار و سرمایه تبدیل کنید

9

اول ماه مه و کارگران ایران

10

رادیو دمکراسی شورایی

10