فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 622، نیمه اول خرداد 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

شکست اجلاس بغداد و ابهام در پیشرفت مذاکرات

1

بودجه، ابزاری در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار و علیه کارگران و زحمتکشان

1

معلمان حق‌تدریسی و شرکتی محرومترین معلم‌ها

1

کلید نجات یونان در دست کارگران

1

کمک های مالی

7

یا کار یا بیمه بیکاری

11

اخراج‌های دستجمعی و وظایف کارگران آگاه

12

رادیو دمکراسی شورایی

12