فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 624، نیمه اول تیر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اجلاس مسکو، صراحت خواست ها و شکست مذاکرات

1

عواقب اجتماعی نظم سرمایه‌داری و سیاست‌های جمهوری اسلامی

1

نان گران، درمان گران، به پا به پا زحمتکشان!

1

در اهمیت مبارزه برای لغو حجاب اجباری

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

2

از کارگران کنگان بیاموزیم! اتحاد و همبستگی رمز پیروزی و موفقیت طبقه کارگر است

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

دفاع شرمگینانه راه کارگر (هیئت اجرایی) از جمهوری اسلامی زیر پوشش مبارزه ضد امپریالیستی

8

رادیو دمکراسی شورایی

10