فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 625، نیمه دوم تیر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

راه حل بحران‌ها و مقابله با تحریم‌ها

1

حکومت اسلامی نمی‌تواند جنبش کارگری را به‌عقب برگرداند

1

تعمیق بحران های رژیم، تشدید سرکوب در جامعه

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) پیرامون تشدید تحریم‌ها، احتمال بروز جنگ و راه مقابله با آن

3

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

اطلاعیه رادیو دمکراسی شورایی

8

رادیو دمکراسی شورایی

8