فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 626، نیمه اول مرداد 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ضد امپریالیسم دروغین، پوششی برای دفاع از بورژوازی و پان اسلامیسم

1

کنفرانس بروکسل؛ نئوکان‌ها و "تابو شکنی‌ها"

1

معدنچیان اسپانیا، پیشتازان مبارزه علیه سیاست های ریاضتی

1

دست و دل بازی سرمایه داران با جان کارگران

1

مرتجعین بیهوده می‌کوشند واقعیت‌ها را واژگونه جلوه دهند

1

زنده باد سوسیالیسم

5

کمک های مالی

7

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

اطلاعیه رادیو دمکراسی شورایی

12

رادیو دمکراسی شورایی

12