فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 627، نیمه دوم مرداد 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

وقتی که کارد به استخوان می‌رسد!

1

موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی، تضادها و بحران های کنونی اش

1

طبقه‌ی کارگر راهی جز نبرد برای دگرونی انقلابی نظم موجود ندارد

1

تحولات سوریه و چشم انداز آن

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

حکومت شورائی، آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

11

"اقتصاد مقاومتی" کارساز نیست فروپاشی اقتصاد، قریب‌الوقوع است

12