فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 629، نیمه دوم شهریور 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نبرد طبقاتی کارگران در آفریقای جنوبی

1

نشست "نم" شکستی در شکست برای جمهوری اسلامی

1

کارگران و خواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده

1

دستمزد کارگران بایدبه موقع پرداخت شود

5

هیچ تفاوتی نمی‌کند

7

فروپاشی اقتصادی

10