فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 630، نیمه اول مهر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

نظام آموزشی، عرصه تاخت و تاز ارتجاع اسلامی

1

پرخاشگری بورژوا شوونیست‌های فارس علیه کردهای ناسیونالیست بر متن آلترناتیوسازی امپرالیستی

1

غرفه ی "خلاف جریان" در اومانیته

1

مذهب و نقش نیروهای بورژوازی در باز تولید آن

1

جامعه‌ای که برای شرم‌آورترین طویله‌ها هم همواره مستاجری یافت می‌شود

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

یادداشتهای سیاسی

-          گرانی و وحشت آخوندها

10

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

-          مذاکرات هسته ای و تهدیدات نظامی

 

12