فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 633، نیمه دوم آبان 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

وقتی که خادمان نظام خائن به نظام می‌شوند!

1

بحران سوریه و صف‌بندی‌های سیاسی

1

نقش سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی در تعمیق بحران اقتصادی

1

خشونت دولتی علیه زنان در جامعه

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

9

کمک های مالی

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          بی سوادی در ایران

10

زنده باد سوسیالیسم

11

یادداشتهای سیاسی

-          تنش‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل

12

آغاز پخش برنامه‌های تلویزیونی دمکراسی شورایی

12