فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 634، نیمه اول آذر 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چهارده نوامبر، روزی فراموش نشدنی در جنبش کارگری اروپا

1

طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی

1

16 آذر روز دانشجو، روز اعتراض به دیکتاتوری و ارتجاع

1

قاتل کهریزک در تدارک بریدن سر قانون تأمین اجتماعی و قتل کارگران

1

"زبان خلق زبان سیل است"

8

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          بحران اتمی ایران و طرح دور جدید گفتگوها

10

-          مرگ ستار بهشتی در زندان، جنایت چند مامور یا اقدامی سیستماتیک؟

11

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

13

گرامی باد نودوپنجمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر

13

یادداشتهای سیاسی

-          مردم فلسطین همچنان قربانی تجاوزات اسرائیل می شوند

14

آغاز پخش برنامه‌های تلویزیونی دمکراسی شورایی

14