فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 639، نیمه دوم بهمن 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بحران ذاتی ساختار جمهوری اسلامی

1

افزایش دستمزد به بالای خط فقر یک ضرورت مبرم و حیاتی‌ست

1

رویدادهای امیدبخش در مصر

1

فاجعه‌ای که نئولیبرالیسم در اقتصاد ایران آفریده است

5

یادداشتهای سیاسی

-          پیشنهاد مذاکره مستقیم و عواقب آن برای جمهوری اسلامی

10

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

-          یورش به روزنامه ها، آغاز دور جدید مهندسی کردن "انتخابات" 24 خرداد

12

تلویزیون دمکراسی شورایی