فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 640، نیمه اول اسفند 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بن‌بست در سیاست خارجی، چرا و چگونه؟

1

انقلاب اجتماعی و رهایی زن

1

جمهوری اسلامی و دخالت گری اش در بیرون از مرزها

1

زنده باد 8 مارس، نابود باد هرگونه ستم و تبعیض علیه زنان

3

به تبعیض، ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

6

زنده باد کمون! زنده باد حکومت شوراها! پیرامون سرنگونی جمهوری اسلامی و مختصات حکومت آلترناتیو

7

ستون مباحثات

-          جایگاه زنان در ساعت شماطه‌دار سرمایه‌داری / افسانه پویش

11

یادداشتهای سیاسی

-          جمهوری اسلامی مسئول مرگ کولبران است

-          کناره‌گیری نماینده ی خدا در واتیکان

14

کمک های مالی

15

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

15

یادداشتهای سیاسی

-          ادامه ی ناگزیر انقلاب تونس

16

تلویزیون دمکراسی شورایی

16