فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 641، نیمه دوم اسفند 1391

لینک به فایل

عنوان

صفحه

25 اسفند روز جانفشانان فدایی روزی که عشق سرودی شد پر طبل تر از مرگ

1

این‌جا وقتی که آب نباشد نان هم نیست!

1

لحظه شماری رقبای احمدی نژاد برای پایان دوره ریاست جمهوری وی

1

25 اسفند یاد رفقای جانباخته سازمان را گرامی داریم

2

سالی که گذشت و امید به نوشدن زندگی اجتماعی و سیاسی در سال جدید

3

جمهوری اسلامی را باید با اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

-          8 مارس 2013 چگونه گذشت؟

-          کارگران، قربانی حوادث ناشی از کار یا خطا کار؟

10

نشریه کار سی و پنجمین سال انتشار خود را آغاز می کند

11

یادداشتهای سیاسی

-          مرگ‌های خاموشی که به چهارمین گزارش احمد شهید نیز راه نیافتند

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12