فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 643، نیمه دوم فروردین 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

ارزیابی از جنبش کارگری در سال 91 و چشم انداز آن در سال 92

1

قرار نیست معجزه‌ای رخ دهد

1

گام‌های بزرگ طبقه کارگر جهانی در مبارزه طبقاتی

1

اول ماه مه روز اتحاد بین المللی کارگران خجسته باد

3

خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی بین‌المللی کارگران

5

حکومت شورائی، آلترناتیو کارگران و زحمتکشان است

9

یادداشتهای سیاسی

-          آلماتی 2 و حکایت همچنان باقی ست...

10

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

-          حکم اعدام پنج زندانی سیاسی عرب خوزستان و پیوند آن با مسئله ملی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12