فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 644، نیمه اول اردیبهشت 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"حماسه سیاسی" و فرار به جلوی احمدی نژاد

1

توهین و تحقیر زنان در سرشت جمهوری اسلامی است

1

عراق بار دیگر در آتش و خون

1

نمایش قدرت متشکل اردوی کار در اول ماه مه

3

زنان باید با برابری کامل با مردان به تمام شئون زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دسترسی داشته باشند

5

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

7

کمک های مالی

7

یادداشتهای سیاسی

-          "گفتم نگفتم"های رفسنجانی درباره‌ی خامنه‌ای

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          تلاش دشمنان طبقه کارگر برای مهار پتانسیل انقلابی کارگران

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10