فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 645، نیمه دوم اردیبهشت 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"انتخابات" چیزی را به نفع مردم تغییر نخواهد داد

1

مراسم‌های اول ماه مه و پس‌رفت‌هائی که باید ریشه‌یابی شوند

1

فجایعی را که حکومت اسلامی حماسه می‌خواند

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

ستون مباحثات

-          در افغانستان دین علیه زنان جنایت می کند، دولت حمایت می کند / نادر مرتضوی

11

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

-          مرگ بیش از هزار کارگر بنگلادشی در زیر آوار نظم سرمایه

12

-          قامت بلند کارگران مس خاتون آباد در اعتصاب

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14