فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 646، نیمه اول خرداد 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

از نمایش انتخاباتی تنها "مضحکه‌ای" باقی مانده است

1

"انتخابات" و شکست

1

بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) در بارۀ تحریم فعال مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری: انتخابات نمایشی رژیم استبدادی را به نمایشی علیه نظم موجود تبدیل کنیم

3

یک اعتصاب کم نظیر چهار ماهه و دلایل شکستش

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

10

سرنوشت مردم سوریه در چنگال قدرت های امپریالیست جهان

11

کمک های مالی

12

یادداشتهای سیاسی

-          جنگ طلبی سرمایه داری و موشک پرانی فاجعه آمیز

13

-          اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14