فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 647، نیمه دوم خرداد 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد در بودجه 92

1

تحریم و اعلان جنگ آشکار به نظم موجود

1

تشدید نابرابری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی

1

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

4

تندپیچ‌های سیاسی و عاقبت مرکزنشینی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10