فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 648، نیمه اول تیر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اعتدال کارساز نیست، چشم‌انداز، تشدید تضادها و بحران‌هاست

1

انقلاب در مصر ادامه دارد

1

قیام مردم برزیل علیه فقر، نابرابری، فساد دولتی و نقض خدمات عمومی

1

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

5

به یاد رفیق فدائی سعید سلطانپور

6

شرکت‌های پیمانکاری و راه تحقق خواست معوق ماندۀ کارگران پتروشیمی

9

گزارشی از یک اعتصاب: این گزارش برای سازمان ارسال شده است که جهت اطلاع خوانندگان در نشریه کار درج می شود.

         اعتصاب در واحد ذوب فلز صنایع فولاد اهواز

12

کمک های مالی

16

گرامی با یاد رفیق فدائی حمید اشرف و رفقای هم رزم‌اش که در 8 تیر 1355 در نبرد برای آزادی و سوسیالیسم، قهرمانانه با دشمنان کارگران و زحمتکشان جنگیدند و جان باختند

17

یادداشت سیاسی

-          "ما به خاطر آرمان‌های انسانی مردم مجازات می‌شویم"

18

تلویزیون دمکراسی شورایی

18