فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 651، نیمه دوم مرداد 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

کابینه روحانی و سیاست‌های آن

1

روایت کشتار 67 همچنان حنجره ها را خراش می دهد

1

گسترش اعتراضات کارگری و نقش کارگران هفت تپه در اعتصابات فراکارخانه‌ای

1

ستون مباحثات

-          کوبا (3) موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کوبای امروزی / بهرنگ

7

-          کنگره 11 حزب کمونیست ایران در کدام جهت!!؟ / جنوب – کارگر پروژه‌ای

9

یادداشتهای سیاسی

-          تداوم انقلاب تونس، شکست خیزش انقلابی در ایران

11

کمک های مالی

13

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

13

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

13

یادداشتهای سیاسی

-          آن‌ها را حتا به بازی راه ندادند

14

تلویزیون دمکراسی شورایی

14