فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 654، نیمه اول مهر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

آیا یخ روابط جمهوری اسلامی و آمریکا در حال آب شدن است؟

1

"نرمش قهرمانانه" عقب‌نشینی ناگزیر یا خرید فرصت؟

1

ابعاد بی سابقه بیکاری در ایران

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

یادداشتهای سیاسی

-          اعتصاب کارگران بنگلادش، جلوه ای ماندگار از اتحاد و رزم طبقاتی

8

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

-          مطالبات زنان و دولت روحانی

10

تلویزیون دمکراسی شورایی