فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 655، نیمه دوم مهر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اجلاس ژنو، نتایج و چشم انداز

1

تشکل‌های صنفی معلمان، "بیم"ها و "امید"ها!؟

1

غول گرانی همچنان بر چهره کارگران و زحمتکشان ایران چنگ می اندازد

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

5

یادداشتهای سیاسی

-          افزایش بیش از سه برابری قربانیان حوادث ناشی از کار

7

-          دیپلماسی و جنگ در سوریه

8

تلویزیون دمکراسی شورایی

8