فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 656، نیمه اول آبان 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تضاد لاینحل ساختار جمهوری اسلامی

1

طبقه کارگر علیه توهمات واهی، متکی به نیرو، پیکار و اتحاد طبقاتی خویش!

1

آیا می‌توان بهبودی اقتصادی را از دولت روحانی انتظار داشت؟

1

اعدام وحشیانه‌ی 18 زندانی سیاسی بلوچ و کرد توسط حکومت اسلامی را محکوم کنیم

5

گرامی باد نود و ششمین سالگرد انقلاب سوسیالیستی اکتبر

8

کمک های مالی

9

یادداشتهای سیاسی

-          قانون ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، یورش شریعت اسلامی به حقوق کودکان

10

-          جمهوری اسلامی و چالش های زنان در وضعیت کنونی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12