فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 658، نیمه اول آذر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

گزارش افلاس و ورشکستگی

1

گسترش اعتراضات کارگری، فعال شدن تشکل‌های وابسته و ضرورت مبارزه مستقل کارگری

1

جنبش دانشجویی ایران، بیم ها و امیدهای این جنبش

1

در دفاع از قطعنامه "لغو مجازات اعدام و حذف آن از فوانین کشور" مصوب کنفرانس چهارده سازمان

1

اطلاعیه: نشست مشترک رهبری حزب کمونیست ایران و سازمان فدائیان (اقلیت)

9

یادداشتهای سیاسی

-          25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

10

رفیق صدیقه حائری، مادر سه تن از "آفتابکاران جنگل" از میان ما رفت

11

یادداشتهای سیاسی

-          اعتصاب غذای زندانیان قزل‌حصار برای لغو احکام

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12