فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 659، نیمه دوم آذر 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

"نرمش" دیکتاتور و تشدید تضادهای درونی رژیم

1

بودجه دولت روحانی همان بودجه دولت احمدی‌نژاد است

1

بوروکراسی فاسد و فساد ذاتی جمهوری اسلامی

1

کمک های مالی

6

یادداشتهای سیاسی

-          تشدید سرکوب و پیشروی روند خلاف وعده های روحانی در جامعه

8

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          خامنه ای بیهوده بر طبل ارتجاع فرهنگی می کوبد

10

تلویزیون دمکراسی شورایی

10