فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 660، نیمه اول دی 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

تناقض لاینحل طبقه حاکم بر ایران

1

ضرورت مبارزه مستقل کارگری و خنثاسازی سناریوی انجماد دستمزدها

1

گسترش اعتیاد و نعل وارونه جمهوری اسلامی در برخورد با این معضل اجتماعی

1

زنان و "منشور حقوق شهروندی"

5

به تبعیض، ستم و نابرابری علیه زنان باید پایان داده شود

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

8

جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

یادداشتهای سیاسی

-          ضرورت جدایی دین از آموزش و مقابله با سیاست‌های دولت در مدارس

10

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

11

یادداشتهای سیاسی

-          دفاع از کارگران اخراجی و زندانی دفاع از حق تشکل و اعتصاب است

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12