فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 664، نیمه اول اسفند 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

مذاکرات اخیر هسته ای، نتایج و چشم انداز آن

1

بودجه سال 93 و نتایج مرحله دوم "هدفمندسازی یارانه‌ها"

1

چالش دستمزد، پیش درآمد چالش‌های بزرگ‌تر

1

حکومت شورایی و نفی بوروکراسی

1

زنان بهار عرب و چالش های پیش رو!

1

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

9

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

10

روز جهانی زن، روز خشم و اعتراض

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12