فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 665، نیمه دوم اسفند 1392

لینک به فایل

عنوان

صفحه

بهارتان خجسته باد

1

از نوشدن طبیعت تا دگرگونی و نوشدن جامعه

1

یک ارزیابی از مهم‌ترین رویداد سیاسی در سالی که گذشت

1

کودکان کار، کوچک‌مردان و کوچک‌زنان نان‌آور

1

یاد تمامی رفقای جان باخته سازمان گرامی و راهشان پر رهرو باد، بر عهد خویش ایستاده‌ایم

5

25 اسفند، روز جانباختگان سازمان را گرامی داریم

8

یادداشتهای سیاسی

-          بحران اوکراین و منازعات امپریالیست‌ها

10

کمک های مالی

11

کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) سی و ششمین سال انتشار خود را آغاز می‌کند

11

یادداشتهای سیاسی

-          ادامه سیاست حذف یارانه‌ها و نتایج فاجعه‌بار آن

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12