فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 666، نیمه اول فروردین 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

اقتصاد ایران، سالی که گذشت و سالی که در پیش است

1

گزینه طبقه کارگر در برابر انهدام نیروی کار

1

آن که باد می‌کارد، توفان درو می‌کند

1

اسپانیا: راهپیمایی برای کرامت!

1

"اقتصاد مقاومتی"، مهر تاییدی‌ست بر سیاست نئولیبرال روحانی

5

کمک های مالی

6

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

6

خلاصه ای از اطلاعیه ها و بیانیه های سازمان

8

یادداشتهای سیاسی

-          "راهیان نور" راهی به سوی قتلگاه دانش‌آموزان

11

-          تشدید فشار بر کارگران زندانی برآمد سیاست‌های دولت روحانی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12