فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت)، شماره 667، نیمه دوم فروردین 1393

لینک به فایل

عنوان

صفحه

دور سوم مذاکرات هسته ای، ابهامات و تردیدها

1

اوکراین، قربانی رقابت قدرت‌های امپریالیست

1

هیاهوی بسیار بر سر هیچ

1

گرگهائی که لباس میش پوشیده اند باید افشا شوند، خرابکاری تشکل‌های وابسته به رژیم در پوشش همراهی با کارگران

5

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد حکومت شورائی

9

رژیم جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت

11

یادداشتهای سیاسی

-          هم افزایش قیمت و هم حذف یارانه‌ی نقدی

11

-          معنای واقعی حکومت اسلامی

12

تلویزیون دمکراسی شورایی

12